Gebruiksvoorwaarden – Privacyvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken deze website.

Algemeen

Deze website – www.kmo-info.be – behoort toe aan middenstandsorganisatie KMO-INFO en de respectievelijke afdeling. KMO-INFO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Middenstandsorganisatie KMO-INFO is een op zichzelf staande vereniging en niet verbonden aan enige instelling(en) gesubsidieerd door de overheid. Middenstandsorganisatie KMO-INFO of kmo-info.be is geen onderdeel van een regionale overheid.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Middenstandsorganisatie KMO-INFO is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Middenstandsorganisatie KMO-INFO zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Middenstandsorganisatie KMO-INFO is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. KMO-INFO noch kmo-info.be zijn aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of

informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van Middenstandsorganisatie KMO-INFO worden aangeboden.

Middenstandsorganisatie KMO-INFO is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van

elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KMO-INFO zelf.

Middenstandsorganisatie KMO-INFO garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. KMO-INFO garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KMO-INFO garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal sociale media).

Middenstandsorganisatie KMO-INFO is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KMO-INFO en/of Kneistikrant.be.

U vrijwaart Middenstandsorganisatie KMO-INFO voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s).

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes digitale informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Hiermee wordt u herkend bij een volgend bezoek, verzamelen wij informatie over het gebruik van onze website om deze te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat u voor uw relevante advertenties te zien krijgt. Sommige cookies maken het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen websites en adverteerders mogelijk iets zeggen over uw voorkeuren, waardoor advertenties zoveel mogelijk aangepast kunnen worden aan uw interesses. Advertenties zijn noodzakelijk om de website mede te bekostigen. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

Intellectuele Eigendomverklaring

De informatie op deze website zijn vrij te gebruiken mits bronvermelding.

Ongevraagd toegestuurde informatie

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Middenstandsorganisatie KMO-INFO via e-mail of anderszins, zal KMO-INFO en/of Kneistikrant.be gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren of in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Middenstandsorganisatie KMO-INFO zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart Middenstandsorganisatie KMO-INFO hierbij ter zake van alle schade en kosten die Middenstandsorganisatie KMO-INFO lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. Indien foto’s, video’s of eender welke dragen zijn voorzien van een eigendomstitel zullen wij dit respecteren. Zonder eigendomstitel of zichtbaar watermerk kan KMO-INFO noch Kneistikrant.be aansprakelijk worden gesteld. Indien bron aanwezig zullen wij deze steeds vermelden of toestemming vragen.

Rechts- en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische media recht. Geschillen voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Middenstandsorganisatie KMO-INFO behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op de gebruiksvoorwaarden worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de gebruiksvoorwaarden.

Vragen

Als u vragen heeft over de gebruiksvoorwaarden kunt u een e-mail sturen naar redactie@kmo-info.be